Spolehlivý dodavatel Vašich staveb
ÚvodFormuláře

Formuláře

Vstup do intranetu pro dodavatele zde.

Formuláře pro Českou republiku:

(vždy používejte ty formuláře, které jsou specifikovány objednávkou nebo smlouvou)

 • formuláře nutné k měsíční fakturaci (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):
  • Zjišťovací protokol (ve formátu XLS) - aktualizace k 1.7.2015
   Sleduje průběh finančního čerpání díla při každé fakturaci.
  • Soupis provedených prací, dodávek a služeb (ve formátu PDF nebo XLS)
   Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací, dodávek a služeb.
 • formuláře nutné ke konečné faktuře (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):
  • Zjišťovací protokol ke konečné faktuře (ve formátu XLS) - aktualizace k 1.7.2015
   Je nedílnou součástí "Soupisu provedených prací, dodávek a služeb" ke konečné faktuře. Dokladuje průběh finanční čerpání ceny díla. Protokol má 2 strany.
  • Protokol o předání a převzetí díla (ve formátu PDF) - aktualizace k 1. 7. 2015
   Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli dokončené dílo. Protokol má 2 strany.
  • Soupis provedených prací, dodávek a služeb (ve formátu PDF nebo XLS)
   Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací, dodávek a služeb.
 • ostatní formuláře:
  • Protokol o splnění konečného termínu (ve formátu PDF nebo DOC) - aktualizace k 1.7.2015
   Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění konečného termínu provádění díla.
  • Protokol o splnění dílčího termínu (ve formátu PDF nebo DOC) - aktualizace k 1.7.2015
   Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění dílčího termínu provádění díla.
  • Žádost o uvolnění pozastávky UNISTAV CONSTRUCTION a.s. (ve formátu PDF)
   Žádost o uvolnění pozastávky UNISTAV a.s. (ve formátu PDF)
   Tento formulář slouží pro žádost o uvolnění pozastávek, na které má zhotovitel nárok dle smlouvy o dílo /po předání díla, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, po uplynutí záruky, apod./. V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla jsou uvedeny vady a nedodělky, je nutné k žádosti přiložit doklad o odstranění těchto vad a nedodělků, který bude podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (např soupis vad a nedodělků). Upozornění: I v případě, že zhotovitel vystavil více faktur, je nutné použít pouze jednu žádost o uvolnění pozastávky (neplatí tedy pravidlo, že při vícenásobné fakturaci musí zhotovitel vystavit žádost o uvolnění pozastávky ke každé faktuře zvlášť).
  • Předávací protokol (ve formátu PDF nebo XLS) - aktualizace k 1. 7. 2015
   Tento protokol slouží pro předání zboží / materiálů, které bylo objednáno pouze na základě objednávky zboží / materiálu. POZOR! Nezaměňovat s Protokolem o předání a převzetí (části) díla.

Formuláře pro Slovenskou republiku:
 

 • formuláře nutné k měsíční fakturaci (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):
  • Zjišťovací protokol (ve formátu XLS)
   Sleduje průběh finančního čerpání díla při každé fakturaci.
 • formuláře nutné ke konečné faktuře (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):
  • Zjišťovací protokol ke konečné faktuře (ve formátu XLS)
   Je nedílnou součástí "Soupisu provedených prací, dodávek a služeb" ke konečné faktuře. Dokladuje průběh finanční čerpání ceny díla. Protokol má 2 strany.
  • Protokol o předání a převzetí díla (ve formátu XLS)
   Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli dokončené dílo. Protokol má 2 strany
 • formuláře nutné k uvolnění pozastávky (formulář musí být vyplněný dle platného znění smlouvy o dílo a podepsaný zástupcem zhotovitele)
  • Žádost o uvolnění pozastávky (ve formátu PDF)

Všeobecné smluvní obchodní podmínky a další:

Všeobecné stavební obchodní podmínky 01 (VSOP-E-01/VSOP/sub/2004)
(platnost od 1.9.2004)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 02 (VSOP-E-02/VSOP/sub/2006)
(platnost od 1.3.2006)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 03 (VSOP-E-03/VSOP/sub/2006)
(platnost od 1.6.2006)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 04 (VSOP-E-04/VSOP/sub/2007)
(platnost od 20.3.2007)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 05 (VSOP-E-05/VSOP/sub/2008)
(platnost od 15.9.2008)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 06 (VSOP-E-06/VSOP/sub/2009)
(platnost od 1.10.2009)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 07 (VSOP-E-07/VSOP/sub/2011)
(platnost od 1.7.2011)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 08 (VSOP-E-08/VSOP/sub/2014)
(platnost od 1.1.2014)

Všeobecné stavební obchodní podmínky 09 (VSOP-E-09/VSOP/sub/2015)
(platnost od 1.7.2015)

Všeobecné stavební obchodní podmínky platné pro Slovenskou republiku (SR-01/VSOP/sub//2008)
(platnost od 1.2.2008)

Všeobecné stavební obchodní podmínky pro stavbu "Univerzitní kampus Bohunice, stavba AVVA - Zelená etapa, FÁZE F"
(platnost od 20.8.2008)

Všeobecné stavební obchodní podmínky pro stavbu "Ochrana povodí Dyje II.etapa"
(platnost od 12.10.2010)

Podmínky pro ochranu životního prostředí

 

Info k formulářům :

tel.: +420 545 171 717
e-mail: unistav@unistav.cz

Odpovědné osoby :
Soupis provedených prací, dodávek a služeb - úsekový stavbyvedoucí
Zjišťovací protokol - hlavní stavbyvedoucí
Zjišťovací protokol ke konečné faktuře - hlavní + úsekový stavbyvedoucí
Závěrečný protokol o předání a převzetí díla - hlavní + úsekový stavbyvedoucí

Naše stavby

Prohlédněte si naše referenční projekty.

Polyfunkční dům
Obytný soubor Centrum Starý Modřan, Praha
Bytové domy Košíře, Pod Kavalírkou, Praha
Bytový soubor Rezidence Modřínová - Ďáblický háj, Praha
Bytový dům Circle I. a II., Plzeň
CAMPUS RESIDENTAL AREA - B, ul. Netroufalky, Brno
Bytové domy, ul. Horníkova, Brno
Polyfunkční bytový komplex - Budova