Vstup do intranetu pro dodavatele.

Formuláře pro Českou republiku:

(vždy používejte ty formuláře, které jsou specifikovány objednávkou nebo smlouvou)

 • formuláře nutné k měsíční fakturaci (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):
  • Zjišťovací protokol (ve formátu XLS) – aktualizace k 1.3.2018
   Sleduje průběh finančního čerpání díla při každé fakturaci.
  • Soupis provedených prací, dodávek a služeb (ve formátu PDF nebo XLS)
   Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací, dodávek a služeb.
 • formuláře nutné ke konečné faktuře (formuláře musí být podepsané oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele):
  • Zjišťovací protokol ke konečné faktuře (ve formátu XLS) – aktualizace k 1.3.2018
   Je nedílnou součástí „Soupisu provedených prací, dodávek a služeb“ ke konečné faktuře. Dokladuje průběh finanční čerpání ceny díla. Protokol má 2 strany.
  • Protokol o předání a převzetí díla (ve formátu PDF) – aktualizace k 1. 3. 2018
   Tímto protokolem předává zhotovitel objednateli dokončené dílo. Protokol má 2 strany.
  • Soupis provedených prací, dodávek a služeb (ve formátu PDF nebo XLS)
   Zhotovitel je oprávněn použít vlastní formulář pro soupis provedených prací, dodávek a služeb.
 • ostatní formuláře:
  • Protokol o splnění konečného termínu (ve formátu PDF nebo DOC) – aktualizace k 1.3.2018
   Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění konečného termínu provádění díla.
  • Protokol o splnění dílčího termínu (ve formátu PDF nebo DOC) – aktualizace k 1.3.2018
   Potvrzeným protokolem dokládá zhotovitel splnění / nesplnění dílčího termínu provádění díla.
  • Žádost o uvolnění pozastávky UNISTAV CONSTRUCTION a.s. (ve formátu PDF)
   Žádost o uvolnění pozastávky UNISTAV a.s. (ve formátu PDF)
   ​​​​​​​Tento formulář slouží pro žádost o uvolnění pozastávek, na které má zhotovitel nárok dle smlouvy o dílo /po předání díla, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, po uplynutí záruky, apod./. V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla jsou uvedeny vady a nedodělky, je nutné k žádosti přiložit doklad o odstranění těchto vad a nedodělků, který bude podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (např soupis vad a nedodělků). Upozornění: I v případě, že zhotovitel vystavil více faktur, je nutné použít pouze jednu žádost o uvolnění pozastávky (neplatí tedy pravidlo, že při vícenásobné fakturaci musí zhotovitel vystavit žádost o uvolnění pozastávky ke každé faktuře zvlášť).
  • Předávací protokol (ve formátu PDF nebo XLS) – aktualizace k 1. 3. 2018
   Tento protokol slouží pro předání zboží / materiálů, které bylo objednáno pouze na základě objednávky zboží / materiálu. POZOR! Nezaměňovat s Protokolem o předání a převzetí (části) díla.

Všeobecné smluvní obchodní podmínky a další:

Info k formulářům :

tel.: +420 545 171 717
e-mail: unistav@unistav.cz

Odpovědné osoby :
Soupis provedených prací, dodávek a služeb – úsekový stavbyvedoucí
Zjišťovací protokol – hlavní stavbyvedoucí
Zjišťovací protokol ke konečné faktuře – hlavní + úsekový stavbyvedoucí
Závěrečný protokol o předání a převzetí díla – hlavní + úsekový stavbyvedoucí